Ładowanie...
Ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra
+(48) 695 104 574
pl en de de

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej w stosunku do osób wizytujących stronę internetową www.westatre.pl, jak również osób, z którymi prowadzony jest kontakt telefoniczny i mailowy, we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.westatre.pl oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w punkcie 2, w celach wskazanych poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest WESTA TRE sp. z o.o., adres: ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra, NIP 9731076583, REGON 38842163700000, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000889475 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł. („Spółka”).

  Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką listownie na adres: Westa Tre Sp. z o.o., ul. Gorzowska 7., 65-117 Zielona Góra lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@westatre.pl.

 2. Zakres Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez administratora, cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Spółka będzie przetwarzać Państwa następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres email,

  Wymienione powyżej dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • przygotowania i przedstawienia oferty związanej z usługami Spółki na podstawie otrzymanego zapytania, wykonania umowy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania oraz prowadzenie korespondencji związanej z zawartą umową (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów Spółki oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług Spółki (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO).
 3. Profilowanie

  Spółka nie wykorzystuje zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania do podejmowania decyzji, które mogłoby mieć wpływ na prawa i obowiązki czy wolności osób, których dane dotyczą w rozumieniu RODO.

 4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

  Spółka będzie przetwarzała dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, przez następujące okresy:

  • w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy - do czasu jej wygaśnięcia, a następnie przez okres związany z przedawnieniem roszczeń;
  • w celach księgowych - do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną;
  • w celach podatkowych - nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • w celach rachunkowych - 5 lat (czas przechowywania ksiąg rachunkowych);
  • w celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej);
  • w celu archiwizacji dokumentów - do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń lub okres wynikający z przepisów prawa;
  • w celu obrony przed roszczeniami lub w związku z koniecznością dochodzenia roszczeń przez Administratora - do czasu przedawnienia tych roszczeń.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego - Spółka przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - Spółka przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody.

  Po upływie wskazanych powyżej okresów dane osobowe zostaną usunięte.

 5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

  • osobom upoważnionym przez Spółkę - pracownikom oraz współpracownikom;
  • podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (m.in.: firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze, firmy kurierskie, kancelarie prawne itp.);
  • spółki powiązane ze Spółką - spółki z grupy kapitałowej;
  • podmioty, którym Spółka zobligowana będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
  • dostępu do danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Państwa dane do innego administratora (Spółka wykona powyższy obowiązek tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe).

  Prawo wycofania zgody
  Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na ocenę zgodności z prawem przetwarzania przez Spółkę danych osobowych dokonanego na podstawie udzielonej zgody a przed jej cofnięciem.

  Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych dla naszych celów marketingowych - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

  Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

 8. Dobrowolność podania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W określonych sytuacjach odmowa podania danych może uniemożliwić:

  • przedstawienie oferty;
  • zawarcie i realizację umowy;
  • udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie.