Ładowanie...
Ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra
+(48) 695 104 574
pl en de de

Aktualności

REGULAMIN

„Promocja na otwarcie”

dalej Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Promocja na otwarcie”, zwanej dalej Promocją, jest WESTA TRE sp. z o.o. z siedzibą w Zielone Górze przy ul. Gorzowskiej 7, NIP 9731076583, KRS 0000889475, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie informacji o otwarciu nowych biur regionalnych Organizatora oraz produktów przez Organizatora produkowanych.

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 marca 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 RABATY

1. Założeniem Promocji jest przyznanie rabatu w wysokości 5% upustu od ceny netto domu (dalej: Rabat) każdemu Klientowi, (dalej: Uczestnikowi), który spełni warunki uczestnictwa w Promocji zawarte w §3.

2. Rabaty nie sumują się.

3. Rabat przysługuje na wszystkie zamówione przez Klienta domy w okresie trwania promocji.

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Rabatu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

I. Przybyć na oficjalne otwarcie biura regionalnego Organizatora (dokładne terminy i miejsca eventów są lub będą ogłoszone m.in. na stronie Organizatora, w mediach społecznościowych oraz wybranych rozgłośniach radiowych).

II. Wpisać się na listę promocyjną Organizatora, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail). Lista dostępna będzie podczas eventu u wyznaczonego pracownika Organizatora.

III. W ciągu 14 dni od wpisania się na listę promocyjną, złożyć zamówienie w formie umowy zakupu na wyprodukowanie, dostawę i montaż domu modułowego z oferty Organizatora.

IV. Wpłacić zaliczkę/zadatek zgodnie z warunkami zamówienia.

5. Rabat zostanie naliczony bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Organizatora, iż Klient dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.westatre.pl, w siedzibie firmy oraz biurach regionalnych Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Data dodania: 2023-03-11 15:11:00
ilość wyświetleń: 399