Ładowanie...
Ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra
+(48) 695 104 574
pl en de de

Aktualności

Regulamin promocji Akcja na 600-lecie Łodzi

REGULAMIN

„Akcja na 600-lecie Łodzi”


dalej Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Akcja na 600-lecie Łodzi”, zwanej dalej Akcją, jest WESTA TRE sp. z o.o. z siedzibą w Zielone Górze przy ul. Gorzowskiej 7, NIP 9731076583, KRS 0000889475, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Akcji jest rozpowszechnienie informacji o ofercie Organizatora oraz produktów przez Organizatora produkowanych.
3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 26 lipca 2023 roku do 4 sierpnia 2023 roku.

§2 RABATY
1. Założeniem Akcji jest przyznanie rabatu w wysokości 6% upustu od ceny netto domu (dalej: Rabat) każdemu Klientowi, (dalej: Uczestnikowi), który spełni warunki uczestnictwa w Akcji zawarte w §3.
2. Rabat nie obejmuje elementów dodatkowych takich jak obsługa formalno-prawna, wykonanie fundamentów, wykończenie pod klucz, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itd.
3. Rabat przysługuje na wszystkie zamówione przez Klienta domy w okresie trwania Akcji.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Akcja przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, osób fizycznych, nabywających Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Rabat obowiązuje wyłącznie na domy, które będą stawiane w promieniu 100 km od miasta Łódź.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji oraz uzyskania Rabatu jest złożenie zamówienia w formie umowy zakupu na wyprodukowanie, dostawę i montaż domu modułowego z oferty Organizatora oraz wpłacenie pierwszej transzy zgodnej z zapisami umowy.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.westatre.pl oraz w siedzibie firmy Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Data dodania: 2023-07-25 10:35:00
ilość wyświetleń: 651