Ładowanie...
Ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra
+(48) 695 104 574
pl en de de

Aktualności

Regulamin Akcja TMD

dalej Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Akcja TMD”, zwanej dalej Akcją, jest WESTA TRE sp. z o.o. z siedzibą w Zielone Górze przy ul. Gorzowskiej 7, NIP 9731076583, KRS 0000889475, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Akcji jest rozpowszechnienie informacji o ofercie Organizatora oraz produktów przez Organizatora produkowanych.

3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 05 października 2023 roku do 31 października 2023 roku.

§2 OPIS ZASAD

1. Każdy Klient (dalej: Uczestnik), spełniający warunki uczestnictwa w Akcji zawarte w §3., który podczas komunikacji z pracownikiem firmy Organizatora posłuży się hasłem „Targi Małych Domów” otrzyma w cenie zamawianego domu taras (dalej: Taras).

2. Wielkość Tarasu uzależniona jest od modelu domu i liczona wg zasady: szerokość tarasu jest równa szerokości krótszej ściany domu, głębokość tarasu 2 metry.

3. Taras wykonany wg standardowej specyfikacji, z desek ryflowanych olejowanych.

4. Taras w cenie przysługuje na wszystkie zamówione przez Klienta domy w okresie trwania Akcji.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Akcja przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, osób fizycznych, nabywających Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji oraz uzyskania Tarasu w cenie domu jest złożenie zamówienia w formie umowy zakupu na wyprodukowanie, dostawę i montaż domu modułowego z oferty Organizatora oraz wpłacenie pierwszej transzy zgodnej z zapisami umowy.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.westatre.pl oraz w siedzibie firmy Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Data dodania: 2023-10-05 11:33:00
ilość wyświetleń: 468